Regulamin zakupu

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Warunkiem korzystania z materiałów publikowanych w serwisie ziolaiprzyprawy.info (Platforma) jest akceptacja poniższego regulaminu. W przypadku nie akceptowania jakiejkolwiek części regulaminu, proszę o nie korzystanie z usług oraz opuszczenie Platformy.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z platformy ziolaiprzyprawy.info, której właścicielem jest Rafał Mróz.
3. Regulamin powstał na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§2 DEFINICJE
1. Operator – Rafał Mróz, info@ziolaiprzyprawy.info
2. Dane – dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz w trakcie korzystania z Platformy.
3. Hasło dostępu– hasło Użytkownika umożliwiające dostęp do Platformy.
4. Platforma – platforma edukacyjna dostępna pod adresem ziolaiprzyprawy.info.
5. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający warunki korzystania z Platformy wraz z załącznikami.
6. Treści – materiały udostępniane w Platformie na zasadach określonych w Regulaminie obejmujący publikacje płatne i bezpłatne w formie artykułów, dostępu do video w formie VOD lub plików mp3 i innych dokumentów.
7. Umowa – umowa pomiędzy Użytkownikiem a określająca zasady świadczenia usługi e-learningowej przez Operatora oraz prawa i obowiązki Użytkownika.
8. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zarejestrowana na Platformie.
9. Autor – osoba tworząca Treści.
10. Opłata – opłata, której dokonuje Użytkownik w chwili zakupu Treści.
§3 RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
1. Platforma służy do prezentowania, zamawiania Treści oraz do ich promocji. Korzystnie z zasobów platformy jest całkowicie dobrowolne.
2. Autor treści może modyfikować zawartość merytoryczną, ma prawo dobrowolnej zmiany cen, ekspozycji Treści, dodawania Treści, wycofywania Treści a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.
3. Dostęp do Treści jest bezpłatny, chyba, że Treści to plik MP3 (audiobook), plik PDF (ebook), lub materiał video (VOD) - wówczas dostęp jest odpłatny, co zaznaczone jest w ofercie zakupu dostępu do tej Treści.

§4 WARUNKI KORZYSTANIA
1. Z Treści mogą korzystać zainteresowane osoby w wersji płatnej oraz darmowej. W przypadku materiałów darmowych, dostęp jest nieograniczony. W przypadku płatnych – po uiszczeniu opłaty.
2. Kurs płatny dostępny jest dla Użytkownika po tym, jak wpłata zaksięguje się na koncie.
3. Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz RODO.
4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883) oraz RODO dla celu promocji i marketingu produktów Operatora oraz realizacji Umowy.
5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) i RODO. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać, jeśli podawane będą dane nieprawdziwe czy niepełne.
7. Operator może udostępnić dane osobowe podmiotom, jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług a także w przypadku, gdy istnieje konieczność przekazania informacji, organom ścigania.
8. Użytkownicy, którzy są zarejestrowani w serwisie, wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomocą emaili oraz przy zastosowaniu środków przekazu (w tym środków telefonicznych i teleinformatycznych). Wysłana wiadomość jest uważna za skutecznie doręczoną.
9. Koordynowanie przebiegu korzystania z kursów płatnych odbywa się drogą elektroniczną.

§5 KONTO UŻYTKOWNIKA, HASŁO I BEZPIECZEŃSTWO
1. Aby uzyskać pełny dostęp do Treści płatnych Użytkownik w momencie zakupu automatycznie zakłada konto na imię, nazwisko i adres e-mail podawane w procesie zamawiania. Hasło otrzymuje mailem.
2. Warunkiem utworzenia konta jest akceptacja Regulaminu.
3. Platforma zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika.
4. W przypadku naruszenia regulaminu, Użytkownik może mieć zablokowany dostęp do konta, czasowo lub na stałe. Poza tym, w przypadku naruszenia regulaminu nie można rościć sobie jakichkolwiek praw do Platformy
5. Użytkownik powinien chronić poufność swojego Hasła dostępu do Platformy i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia cudzych praw oraz wyrządzenia komukolwiek szkody w związku z własnym bezprawnym działaniem lub działaniem osób trzecich, którym wbrew postanowieniom Regulaminu udostępnił swoje Hasło dostępu.
6. Rozwiązanie umowy następuje, gdy: Użytkownik zalega z płatnościami, Użytkownik nie respektuje regulaminu
7. Aby uzyskać pełny dostęp do Treści bezpłatnych nie ma wymogu rejestracji Użytkownika.

§6 PŁATNOŚCI
1. Opłaty za Treści płatne przyjmowane są automatycznie za pośrednictwem serwisu Tpay.com.
2. Wysokość opłat oraz zasady płatności mogą uleć zmianie, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani w sposób zgodny z przepisami prawa. Zmiany nie mają wpływu na prawa Użytkowników nabyte w związku z umowami zawartymi przed wprowadzeniem zmian.
3. Dostęp do Treści płatnych następuje po zaksięgowaniu się wpłaty
§7 DANE OSOBOWE ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Informacja o polityce prywatności i danych osobowych znajduje się tutaj.

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PLATFORMY
1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. następstwa działań podjętych przez Użytkowników stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu,
b. skutki udostępnienia Hasła dostępu przez Użytkownika osobie trzeciej,
c. prawdziwość Danych podanych przez Użytkowników w trakcie rejestracji,
d. awarie i zakłócenia w działaniu sieci internetowej, za pośrednictwem której Użytkownik korzysta z Platformy.
2. Operator nie gwarantuje, że Treści spełnią oczekiwania i wymagania Użytkownika.

§9 REKLAMACJE
1. Jeżeli w ofercie zakupu Treści odpłatnych znajduje się informacja o bezwarunkowej gwarancji zwrotu na żądanie to oznacza to, że przez 30 dni od dnia dokonania opłaty za dostęp do Treści odpłatnych Użytkownik może wysłać wniosek na adres info@ziolaiprzyprawy.info dotyczący zwrotu zapłaconej kwoty. Zwrot realizowany jest bezwarunkowo w ciągu 14 dni od zgłoszenia tym samym kanałem płatności jakim wpłynęła płatność od Użytkownika. Jeżeli w ofercie zakupu Treści odpłatnych nie ma informacji o bezwarunkowej gwarancji zwrotu na żądanie to znaczy, że ona nie obowiązuje na te Treści odpłatne.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną pisząc na adres: info@ziolaiprzyprawy.info
3. Reklamacja Użytkownika jest rozpatrywana w terminie do 14 dni. Zwroty są dokonywane w terminie 14 dni od zgłoszenia tym samym kanałem płatności, jakim wpłynęła wpłata od Użytkownika.

§10 KWESTIE TECHNICZNE
1. Platforma gwarantuje dostęp do materiałów i zasobów serwisu na poziomie 95% czasu w skali rocznej
2. Zwentualne przerwy techniczne mogą wyniknąć z działania siły wyższej i nie można sobie w takich przypadkach rościć roszczeń wobec Platformy
3. Zastrzegane jest prawo do wykonania przerw technicznych, i wysłania komunikatu online

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin może ulec zmianie, o czym Użytkownicy będą informowani przez komunikat o zmianie Regulaminu oraz opublikowanie nowego Regulaminu w Serwisie oraz przesłanie informacji o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika podany w trakcie rejestracji lub przy zapisywaniu się do newslettera. Nowa wersja Regulaminu wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty jej otrzymania Użytkownik nie złoży oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Strona Główna, Regulamin i Polityka prywatności, Kontakt